PROJECTE LINGÜÍSTIC

 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

 

0. INTRODUCCIÓ I MARC NORMATIU

El projecte educatiu de centre consta d’una sèrie de documents vius que es necessari anar revisant i/o modificant per tal d’adaptar-los al marc normatiu vigent, i a la realitat del centre, i el projecte lingüístic n’és un.

Aquest projecte educatiu de centre és una modificació de l’antic, que es va elaborar el curs 2015-2016.  Hem elaborat el nou projecte educatiu tenint en compte:  la Llei Catalana d’Educació (LEC) , del 12/2009 , de 10 de juliol , en el seu Títol II. Del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, i el document editat l’octubre de 2018 pel departament d’educació: El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya, que es pot consultar en el següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/model-linguistic/model-linguistic-Catalunya-CAT.pdf

A grans trets, aquest document fa un planteig del domini de la competència comunicativa i lingüística a partir de la interrelació i de la interacció entre diferents llengües. L’objectiu general d’aquest model educatiu plurilingüe i intercultural és: Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi, en acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües oficials, català, castellà i occità a l’Aran, i de la llengua de signes catalana, si s’escau, i un grau de competència suficient en una o dues llengües addicionals, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.

 

1. ANÀLISI DE CONTEXT

El nostre centre, l’Escola Llagut, és l’única escola del municipi de Sant Pere Pescador. Els trets més significatius que marquen el nostre alumnat quedarien reflectits en les següents consideracions:

 

·         Les característiques del nostre poble, dedicat a l’agricultura i al turisme, fan que cada any creixi més la immigració, sobretot de països del Magrib, seguit dels de l’Àfrica Subsahariana. Últimament estan arribant famílies procedents de l’antiga Europa de l’Est (Rumania). També tenim al municipi famílies, normalment dedicades a negocis turístics, que provenen de l’Europa Comunitària. Per tant, el nostre Centre rep els nens i les nenes de totes aquestes famílies que s’estan incorporant al poble. Actualment el percentatge d’alumnes immigrants és del  53.5 %

 

·         Els nens i nenes que provenen de famílies arrelades tradicionalment al municipi representen el 48% del total, i són, dins d’aquest grup, majoritàriament famílies catalanoparlants.

 

  • El nostre centre rep també els alumnes del municipi veí de Torroella de Fluvià que no compta amb escola pròpia. En l’actualitat el nombre d’alumnat procedent de Torroella representa l’11% del total. La tipologia de les famílies dels nens i nenes de Torroella és semblant a la de Sant Pere Pescador.

 

  • Tenim, per tant, una gran varietat pel que fa a la tipologia de l’alumnat i a les llengües maternes d’aquests, encara que la llengua vehicular entre tots ells gairebé sempre és el català.

 

Tant en el poble de Sant Pere com en el de Torroella, malgrat la creixent immigració, el català és la llengua més viva. Està present en les botigues, al carrer, en totes les activitats culturals que s’organitzen en el municipi.

Fora de l’època estival, tant Sant Pere com Torroella són municipis tranquils on els nens poden gaudir dels espais del municipi i de l’entorn natural que els envolta.

Des del curs 2017-2018 que el nostre municipi, Sant Pere Pescador, ha entrat dins el Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries i s’estan portant a terme activitats conjuntes, que totes elles afavoreixen la cohesió social i la interrelació entre la diversitat de llengües.

 

La riquesa de llengües presents a la nostra escola és notable, aquesta barreja de llengües és també una realitat de la societat actual, cosa que dona sentit a l’enfocament plurilingüe i intercultural del model lingüístic que planteja el sistema educatiu de Catalunya.

 

 

Pel que fa a la competència lingüística del professorat, som una plantilla de 22,5 mestres i tots tenen el certificat de nivell de suficiència de català i de castellà (C1), que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Altres acreditacions de coneixements de llengües:

·         Nivell C2 de català: 45%

·         Nivell C2 de valencià: 0,2 %

·         Nivell B1 de francès: 0,2%

·         Nivell B2 de francès: 0,2%

·         Nivell B1 d’anglès:  17,7%

·         Nivell B2 d’anglès: 13,3%

·         Nivell C1 d’anglès: 8,8%

Cal destacar que, cada vegada més, els mestres de l’escola tenen interès en anar perfeccionant el seu nivell d’anglès i francès.

Actualment no tenim places amb perfil professional de l’àmbit lingüístic.

 

 

2. OFERTA DE LLENGÜES ESTRANGERES

 

La primera llengua estrangera a la nostra escola va ser tradicionalment  el francès. A partir del curs 2001-02 es va introduir l’anglès a CS com a segona llengua estrangera.

El curs 2009-10 es van intercanviar les dues llengües, de manera que l’anglès va passar a ser primera llengua estrangera i el francès quedava com a segona llengua estrangera en el Cicle Superior.

El curs 2012-13 es va suprimir definitivament el francès com a segona llengua estrangera i en l’actualitat únicament es fa l’ensenyament de la llengua anglesa, des de primer a sisè curs de primària. A P5 s’introdueix la llengua anglesa a nivell oral (una sessió setmanal d’una hora).

 

Anglès i francès en horari extraescolar:

L’Ampa de l’escola, ofereix classes d’anglès i francès en horari extraescolar per aquells alumnes que ho vulguin. Aquestes classes són impartides per una acadèmia privada.

 

Àrab en horari extraescolar (programa LACM):

L’acollida i la integració dels alumnes de procedència estrangera és un dels reptes més importants que hem d’afrontar des de l’escola, amb l’objectiu de facilitar la integració d’aquest alumnat, el Departament d’Ensenyament ha implementat diversos programes i accions educatives adreçades a garantir l’aprenentatge del català per part d’aquests alumnes, i a reconèixer i posar en valor les seves llengües i cultures, atenent que la competència en la primera llengua és molt rellevant per a l’adquisició d’una segona llengua. Un d’aquests programes de caràcter estatal és el Programa d’Ensenyament de la Llengua Àrab i la Cultura Marroquina (LACM), el qual s’empara en el Conveni de Cooperació Cultural entre el Govern d’Espanya i el Govern del Regne del Marroc del 14 d’octubre de 1980, vigent des del 12 d’octubre de 1985 (BOE núm. 243 de 10 d’octubre de 1985), i en aplicació del seu article IV. 2, el qual n’estableix les bases.

El curs 2012-13, coordinat pels assessors LIC dels Serveis Educatius i acollint-nos al programa LACM, es va oferir una hora de classes d’àrab i cultura marroquina en horari extraescolar a partir del tercer curs de primària per als nens i nenes que ho van demanar. Aquestes classes d’àrab, que es fan en horari extraescolar, es continuen fent cada curs i tenen una bona acollida per part de l’alumnat àrab.

Es poden consultar els objectius, les competències i els continguts d’aquest programa en el següent document:

http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/plurilinguisme/Accions-llengues/origen/arab/Programa-LACM_Competencies-i-continguts.pdf

 

 

3. OBJECTIUS EN RELACIÓ A L’APRENENTATGE i l’ÚS DE LES LLENGÜES

 

Els OBJECTIUS GENERALS del sistema educatiu, en relació a la competència lingüística són els següents:

1. Garantir, en acabar l’educació obligatòria, el domini equivalent de les llengües oficials (B2 al final de l’ESO i C1 al final del batxillerat).

2. Garantir un grau de competència suficient en una o dues llengües estrangeres (B1 al final de l’ESO i B2 al final del batxillerat de la primera llengua estrangera).

3. Reconèixer i fer presents a les aules i als centres les llengües familiars dels alumnes d’origen estranger i facilitar-ne l’aprenentatge.

4. Capacitar els alumnes per conviure en una societat multilingüe i multicultural.

5. Reforçar el paper de la llengua catalana com a llengua vehicular del sistema educatiu i potenciar-ne l’ús per part de l’alumnat.

6. Garantir l’acollida i l’atenció lingüística de l’alumnat nouvingut, i la seva integració a l’aula ordinària.

 

Al final de l’educació primària l’alumnat ha d’haver desenvolupat les competències comunicatives i lingüístiques que facin possible que, tant personalment com socialment, sigui capaç d’actuar i reeixir en el seu entorn i construir els fonaments de la ciutadania i del coneixement, i així poder afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural.

Per formar parlants plurilingües i respectuosos envers la interculturalitat, calen l’assoliment de la competència plena en català i en castellà, una actitud positiva vers la diversitat lingüística i el desig d’aprendre altres llengües. El professorat ha de considerar la diferent presència social que aquestes llengües poden tenir, per fer-ne un tractament diferenciat.

El desenvolupament d’aquestes competències no només es porta a terme des de l’àrea de llengua, totes les àrees hi prenen part activa.  Sempre tenint en compte la llengua d’origen dels alumnes, cosa que ajudarà a l’adquisició de la llengua vehicular d’aprenentatge.

El model educatiu plurilingüe i intercultural, té com a objectiu principal  Proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i intercultural que garanteixi, en acabar l’educació obligatòria, un bon domini de les llengües oficials, català, castellà i occità a l’Aran, i de la llengua de signes catalana, si s’escau, i un grau de competència suficient en una o dues llengües addicionals, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.

 

Per l’assoliment d’aquests objectius i per tal que els nostres alumnes tinguin una competència comunicativa sòlida, hem de basar-nos en el desenvolupament de les competències bàsiques de llengües que es despleguen en els següents documents:

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-ca-es.pdf

 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-estrangeres.pdf

Atenent-nos a la nova organització curricular (DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària)  i a la nova ordre d’avaluació (ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària) a la nostra escola hem elaborat les programacions de centre per cicles.  En aquestes programacions hi consten les dimensions i les seves competències, els continguts de cicle i els criteris d’avaluació amb les rúbriques corresponents.

 

4. CRITERIS METODOLÒGICS I ORGANITZATIUS PER A L’APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

Perquè l’aprenentatge sigui significatiu i pràctic hem de passar d’aprendre llengua per acumular coneixement lingüístic a aprendre a utilitzar la llengua per comunicar, aprendre, crear i per reflexionar sobre els problemes que es presenten i els recursos necessaris per a resoldre’ls. Aquest aprenentatge ha de ser competencial, als nostres alumnes els ha de servir per resoldre situacions i problemes de la vida real i per aprendre noves llengües.

 

El català és la llengua vehicular de la nostra escola, usada en totes les activitats acadèmiques i és l’eina de cohesió i integració entre totes les persones del centre.

El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la comunicació quotidiana i n’impulsa actuacions d’ús entre tota la comunitat educativa.

 

La Llengua catalana

Fins al tombant de segle, en el centre la majoria de l’alumnat era catalanoparlant, en l’actualitat, amb la nova immigració, el percentatge d’alumnat que arriba a l’escola sense conèixer la llengua vehicular comença a ser molt important i per tant l’escola ha hagut d’adoptar noves estratègies per assegurar la comunicació i l’aprenentatge de la llengua, utilitzant el programa d’immersió lingüística.

A les aules es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...).

El claustre acorda que tres de les cinc sessions de mitja hora de lectura diària es faran en català.

El nivell escrit de la llengua catalana es treballa de manera explicita quinzenalment en els tallers d’escriptura, que tenim programats i sistematitzats a cada cicle.

 

Se segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum, integrant totes les dimensions de l’àmbit lingüístic i les seves competències.

El claustre considera que assolir un bon nivell d’expressió i comprensió en català és responsabilitat del professorat de totes les àrees i s’actua en conseqüència.

 

El centre acorda passar unes proves competencials internes de català, acordades per cicle, durant la primera quinzena del mes de maig al segon curs de Cicle Inicial i al primer i el segon de Cicle Mitjà, és a dir, els cursos de 2n, 3r i 4t de Primària respectivament. Aquestes proves serviran de referent del nivell de llengua catalana que ha assolit el grup a l’acabar el curs.

 

Llengua castellana

Es té en compte la realitat sociolingüística de l’alumnat. Hi ha continuïtat i coherència metodològica entre el que es fa en català i el que es fa en castellà: es té clar que l’objectiu final és que l’alumnat tingui el mateix nivell de llengua catalana que de llengua castellana.

Es treballa habitualment la llengua oral en tots els cicles i es treballen les diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització, argumentació...).

El claustre acorda que dues de les cinc sessions de mitja hora de lectura diària es faran en castellà.

El nivell escrit de la llengua castellana es treballa de manera explicita quinzenalment en els tallers d’escriptura, que tenim programats i sistematitzats a cada cicle.   

Es fa servir el castellà, a tota la primària, en una de les àrees no lingüístiques: l’àrea de plàstica, per tal de reforçar la comprensió i expressió oral en aquesta llengua.

 

També es farà que en determinades activitats com els festivals de Nadal i fi de curs o els recitals de Sant Jordi hi  apareguin intervencions en llengua castellana.

 

El centre acorda passar unes proves competencials internes de castellà, acordades per cicle, durant la primera quinzena del mes de maig al segon curs de Cicle Inicial i al primer i el segon de Cicle Mitjà, és a dir, els cursos de 2n, 3r i 4t de Primària respectivament. Aquestes proves serviran de referent del nivell de llengua castellana que ha assolit el grup a l’acabar el curs.

 

Avaluació del coneixement de la llengua catalana i castellana

Existeixen criteris d’avaluació consensuats sobre els elements que s’han de tenir en compte a l’hora de valorar els aprenentatges i l’ús de la llengua. S’avaluen les competències relacionades amb les dimensions de l’àmbit lingüístic a partir dels criteris d’avaluació que es fixen el en currículum.

 

La llengua estrangera: l’anglès

La metodologia que s’utilitza és activa, participativa i comunicativa. S’inicia l’aprenentatge de la llengua anglesa en el parvulari (P5) i a CI potenciant l’aspecte oral i es posa molt d’èmfasi en l’aspecte comunicatiu de la llengua.

Per aconseguir potenciar el llenguatge oral es desdobla el grup classe sempre que aquest sigui nombrós.  Des del curs 2017-2018 prioritzem els desdoblaments al cicle superior de primària, per això hem modificat la plantilla per tal de tenir mig mestre més de llengua anglesa. De moment els resultats han estat satisfactoris, cosa que procurarem mantenir.

 

Els materials didàctics es trien segons les necessitats de l’alumnat. Normalment el mestre especialista  elabora una gran quantitat de material propi que queda recollit en el centre a disposició del departament de llengües estrangeres.

 

El centre acorda passar unes proves competencials d’anglès durant la primera quinzena del mes de maig al darrer curs de Cicle Inicial i també durant l’últim curs de Cicle Mitjà, és a dir, els cursos de 2n i 4t de Primària respectivament. Aquestes proves serviran de referent del nivell de llengua anglesa que ha assolit el grup a l’acabar el cicle.   

 

Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua vehicular

Existeix un pla d’acollida (entès com el conjunt d’actuacions i mesures organitzatives i curriculars que un centre posa en marxa per tal de facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut), on es recullen i se sistematitzen les actuacions que s’han de posar en marxa per facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. S’han establert mecanismes d’avaluació del compliment dels objectius del pla i per actualitzar-lo en funció dels canvis que es puguin produir en el centre.

Davant l’alumnat que desconeix les dues llengües oficials, es prioritza l’ensenyament de la llengua catalana. Aquest alumnat rep suport lingüístic i activitats concretes, que el centre organitza amb els mestres de suport i els desdoblaments.  Depenent del nivell d’escolarització d’arribada de l’alumne se li fa un PI adaptat a les seves necessitats.

 

Els alumnes de parla castellana segueixen amb normalitat la matèria de català a l’aula ordinària des de la seva arribada al centre, amb el suport individualitzat que l’organització del centre estableixi en cada cas concret.

 

 

5. RECURSOS I ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

 

Com ja hem dit, el nostre centre no disposa d’aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut, però la TIS fa aquesta funció i coordina el Pla d’Acollida d’aquests alumnes juntament amb l’equip directiu.

El centre compta amb la comissió d’atenció a la diversitat, CAD, aquesta comissió està formada per l’EAP, la mestra d’educació especial, la TIS i la cap d’estudis. Es reuneixen regularment i convoquen els coordinadors de cicle quan cal. També hi ha una coordinació regular amb l’educadora de carrer del poble.

 

Des d’aquest curs 2018-2019 la nostra escola participa en el programa ERASMUS+, que implica intercanvis d’experiències entre professorat.  Aquest projecte ha fet que molts dels docents que s’han acollit a l’intercanvi, hagin optat per apuntar-se a cursos d’anglès a nivell particular.

 

 

6. COMUNICACIÓ INTERNA I RELACIÓ AMB L’ENTORN

 

-Inclusió de totes les llengües curriculars (català, castellà i anglès) i també de les llengües familiars dels alumnes d’origen estranger, en les festes i celebracions que es portin a terme des de l’escola (concerts, projecte interdisciplinari, festa de fi de curs...)

-Aplicació dels modelatges d’activitats de llengua oral i escrita per part de la LIC del centre.

-Revisió  periòdica de la programació dels 30 minuts de lectura i dels tallers d’escriptura que es duen a terme a tots els cursos de primària.

-Revisió del Pla d’Acollida de famílies no catalanoparlants per part de la TIS del centre, la Cap d’Estudis i la LIC del centre.

-Us de la llengua catalana com a llengua vehicular de l’escola en tots els àmbits.

-Previsió d’un/a traductor/a a les reunions de pares, atenent la diversitat lingüística que hi hagi.

 

 

7. LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DELS DOCENTS

 

-Participació, a partir del curs 2019-2020 al programa Impuls de la lectura (ILEC)

-Participació en la xarxa de competències bàsiques

-Participació en el programa ERASMUS+ els cursos 2018-2019 i 2019-2020.

 

 

8. DIFUSIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Aquest projecte lingüístic ha estat presentat al Claustre de Professors i forma part del nostre Projecte Educatiu que l’estem revisant i actualitzant.

 

Escola Llagut

 

Gener 2019